Wëll Sai Steesel

Eclaireurs et Eclaireuses de la commune de Steinsel
FNEL Luxembourg
Tuesday, May 11, 2021    
Wëll Sai Scouts Steesel
   You are here:  Branchen » Wëllef
Branchen
  
Wëllefcher

LuxemburgishWëllefcherD‘Wëllefcher sinn a Sizainen agedeelt, wou da jeweils all Wëllefchen seng kleng Charge kritt an déi dann iwwerhëllt.

An der Meute kritt een de Scoutismus durch d'Dschungelbuch bäibruecht. Sou baséiert sech villes wat de Wëllefchen an deenen nächste puer Jöer léiert, op dës Geschicht.

Sou léieren d‘Wëllefcher an a mat der Natur ze liewen. Mir maachen och Sortieën, Weekender a Campen, wou si léieren, wéi een an engem Grupp mateneen eens gëtt a Respekt deem anere géigeniwwer weist.

Wëllefchers Devise ass: Mär dinn eist Bescht

 

françaisLes louveteaux sont divisés en groupes de six, appelé sixaine, dans lesquelles on assigne une charge bien spécifique à chaque membre.

Dans la meute, les louvetaux vont apprendre le scoutisme à l’aide du « Livre de la Jungle ». La plupart des aventures un louvteaux va connaître au fil des années suivantes sont basées sur cette histoire.

Ainsi, ils apprennent à vivre avec et dans la nature. Des sorties, week-ends et camps, sont organisées où ils apprennent l'interaction dans le groupe et le respect mutuel parmi leurs pairs.

Le slogan des louveteaux est: Nous ferons de notre mieux!

 

English Wëllefcher are divided into groups of six wherein each member is appointed a specific task to carry out.

In this pack, scouting is learned by means of The Jungle Book. Most of the things a Wëllefchen will discover over the following years are based on this tale.

In this way, they learn to live with and within nature. Outings, weekends and campouts are organized, where they learn group interaction and mutual respect amongst their peers.

Wëllefcher’s catchphrase is: We will do our best!

Wëllef 1Wëllef 2Wëllef 3
  
Les responsables
Numm VirnummChef de meute
"Tchill" - Erik Mathieu
Formation CM
Numm VirnummAssistant chef de meute
"Tabaqui" - David Schmitz
Numm VirnummAssistant chef de meute
Jill Goeres
Numm VirnummAssistant chef de meute
Lisa Cannivé
Numm VirnummAssistant chef de meute
Leo Richartz
  
Home  |  Branchen  |  Joeresprogramm  |  Chef de groupe  |  Comité  |  Download  |  Shop  |  Links  |  Kontakt
   Copyright © Wëll Sai Steesel